Algemene voorwaarden en privacy verklaring Praktijk Bredewout - 2024

 

Betaling en vergoedingen 

Praktijk Bredewout werkt bewust zonder contracten met zorgverzekeraars. U betaald daarom  na uw behandeling direct per pin.

U ontvangt op dezelfde dag van uw behandeling de factuur per per e-mail.  Deze factuur kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Welk en of u een bedrag terugkrijgt is afhankelijk van bij wie en hoe u bent verzekerd. De zorgverzekeraar vergoedt vaak een maximaal bedrag per behandeling. Extra attentie: Zorgverzekeraar ONVZ vergoed vanaf 2025 geen enkele fysiotherapeutisch behandeling bij mijn praktijk. 

 

Een behandeling bij een fysio- manueel therapeut wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende verzekeringspakket en valt niet onder het eigen risico. Een behandeling bij praktijk Bredewout wordt gefactureerd onder de behandelcode fysiotherapie. Voor een afspraak heeft u geen verwijzing van een huisarts nodig. Echter vergoeden sommige zorgverzekeraars uw factuur alleen indien u een verwijzing heeft van de huisarts. Graag attendeer ik u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens voor vermelding op de factuur. 

 

Afspraken, wijzigingen en annuleren

Praktijk Bredewout werkt met een beveiligd online afsprakensysteem. Hiermee kunt u eenvoudig en snel een datum en tijd kiezen die u schikt. Een afspraak kan ook via dit systeem worden gewijzigd of geannuleerd. Annuleren of wijzigen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor uw afspraak. Naast dit online afsprakensysteem is het ook mogelijk een afspraak te maken of een wijziging/annuleren door te geven per e-mail: daan@praktijkbredewout.nl. De kosten voor een behandeling, ongeacht een eerste afspraak of een vervolg afspraak bedraagt € 75,-. Indien de termijn tussen annulering en afspraak 24 uur of minder betreft worden de behandelkosten van € 75,-  volledig bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet komen opdagen zonder annulering. Behandeltarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en zijn inzichtelijk op de website.

 

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling of er is onvrede over de manier waarop er met u is omgegaan, dan maakt Praktijk Bredewout gebruik van de klachtenregeling van het Koninklijke Nederlands Genootschap voor fysiotherapie. Raadpleeg de website van het KNGF voor meer informatie.

 

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG heeft de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Praktijk Bredewout, gevestigd aan de Wethouder van Haperenstraat 36H te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Praktijk Bredewout
Wethouder van Haperenstraat 36H 
4813 AM Breda www.praktijkbredewout.nl

+31 6 30705262 (bellen, WhatsApp, SMS)

 Behandelend therapeut (BIG geregistreerd onder nummer 59910554604):
Daan Bredewout 


 

Persoonsgegevens die Praktijk Bredewout verwerkt:

Praktijk Bredewout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van de aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan de praktijk verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Praktijk Bredewout verwerkt:

  • Medische gegevens (uw klacht(en) aangegeven tijdens de behandeling op opgegeven in het online afsprakensysteem)
  • Burgerservicenummer (BSN) bij de eerste behandeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Bredewout persoonsgegevens verwerkt: 

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de behandeling uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen of noodzakelijke annulering van de behandeling
  • Om u te vragen naar de status van uw klacht om zorg te dragen voor een effectieve vervolgbehandeling
  • Om na de behandeling u de digitale de digitale factuur te kunnen toesturen.Bij het maken van een afspraak via het online afsprakensysteem, krijgt u ter bevestiging eenmalig een e-mail met daarin de datum, tijd, type en locatie van de behandeling. 24 uur voor uw afspraak ontvangt u eenmalig een e-mail ter herinnering. Mocht u van deze service geen gebruik willen maken, dan kunt u dit kenbaar maken via daan@praktijkbredewout.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Bredewout neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, gerekend vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Bredewout deelt uw persoonsgegevens met het online afsprakensysteem Salonized omdat dit noodzakelijk is voor het inplannen/uitvoeren van de behandeling. Met het bedrijf Salonized, dat uw gegevens verwerkt in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Bredewout blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Bekijk hier het cookiebeleid

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Bredewout. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk Bredewout een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar daan@praktijkbredewout.nl. Praktijk Bredewout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Bredewout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via daan@praktijkbredewout.nl.